Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Anlayýþý ve Özellikleri::.
Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Anlayýþý ve Özellikleri
 

  TOPLUMCU GERÇEKÇÝLER VE ÖZELLÝKLERÝ

1930 yýllarda Sovyet Rusya’da güçlenen “toplumsal gerçekçilik” akýmý bizde 1930-1940 yýllarda içten içe yayýlmaya baþlamýþtýr. Toplumsal gerçekleri devrimci bir doðrultuda ve Marxist bir yaklaþýmla yansýtmayý amaçlayan bir edebiyat akýmýdýr. Edebiyat toplumla etkileþim içindedir. Toplumdaki geliþme ve deðiþmeler edebiyatý etkiler ve yönlendirir. 20 yy.da yaþan birçok olay bu anlayýþla dile getirilmiþtir. Bu anlayýþ doðrultusunda roman, þiir ve öykü türlerinde eserler vermiþlerdir. Nazým Hikmet’in etkisiyle 1940’lardan sonra toplumcu gerçekçi þairler yetiþmiþtir. Serbest þiir garipçilerden önce kullanýþlardýr. Kimi zaman uyak kullansalar da þiirde biçim anlayýþýný reddetmiþlerdir.
Toplumcu gerçekçi anlayýþýn öykü ve romandaki önemli temsilcisi Sebahattin Ali’dir. 1940-1950’li yýllarda eser vermiþler. Özellikle 1960’lý yýllardan sonra iyice artmýþtýr. Özellikle köy sorunlarýný abartýlý bir þekilde iþleyen sanatçýlar çok sayýda hikâye ve roman yazmýþlardýr.
Bu akýmýn þiirde en önemli temsilcileri Nazým Hikmet, Atilla Ýlhan, Cahit Irgat, Arif Damar, Þükran Kurdakul, Ataol Behramoðlu; roman ve öyküdeki en önemli temsilcileri ise Sebahattin Ali, Samim Kocagöz, Cevdet Kudret, Fakir Baykurt, Talip Ayaydýn, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaþar Kemal’dir.
 
Toplumcu Gerçi Anlayýþýn Özellikleri
1.            Çýkarcý, pragmatist (faydacý) þiirdir.
2.            Eserlerinde belli bir ideoloji vardýr.
3.            Þairler içinde bulunduðu toplumun sorunlarýyla ilgilenir. Bu sorunlarý hem dile getirirler hem de kendi ideolojileri doðrultusunda çözüm yollarý sunarlar.
4.            Bireysellik yoktur. Kollektiflik vardýr.
5.            Dilin iþlev görevinden yararlanýlmaktadýr (söylev özelliði).
6.            Þiirde biçimden çok içeriði önemsemiþlerdir. Toplumcu gerçekçi þiir, o güne kadar görülmemiþ, denenmemiþ bir görsellik, karmaþýk biçimli teknikler barýndýran bir þiirdir.
7.            Ölçüsüz ve kafiyesiz þiirler yazmýþlardýr.
8.            Gelecekçilik akýmýndan (fütirizm) yararlanýlmýþtýr.
9.            Cesaret, isyan konularý iþlenmiþtir.
10.        Edebiyatýn kavgacý ve hareketli olmasýný istiyorlar.
11.        Materyalist ve Marksist bir dünya görüþü üzerinde temellendirilmiþtir.
12.        Toplum için sanat anlayýþý vardýr.
13.        Sanat her türlü dinsel ve töresel baðlardan kurtulmalýdýr.
 
Bu metin 68097 kez okunmuştur.


YORUMLAR

Toplumcu Gerçekçi Edebiyat Anlayýþý ve Özellikleri
Ad:

Gvenlik Kodu

CGP4RJ
Gvenlik Kodunu Yaz
Not : Bo Alan Brakmaynz.
   
Yorumlayan: SÝYAH  tarih: 26-04-16 
 Çok teþekkür ederim kardeþ çok iþime yaradý proje ödevimde tekrar saðolasýn
 

Yorumlayan: mavi  tarih: 04-01-15 
 bu dunyadaki herkes(filozoflar) simdiye kadar dunyayi anlamaya calismislardir.oysa asil mesele dunyayi anlamak degil onu degistirmektir(karl marx) bu soze daynarak toplumsal gercekci siir hakkinda maddeler yazabilirmisiniz bu benim odevim simdiden tesekurler
 

Yorumlayan: esra  tarih: 04-05-14 
 Yarin sinavim var inþlh aynisi cikar :)
 

Yorumlayan: sümeyye  tarih: 05-04-14 
 umarým dogrudur dönem ödevi yapýyorum ..
 

Yorumlayan: EDA  tarih: 04-03-14 
 YA BU NE BÝÇÝM SÝTE
 

Yorumlayan: kardeþ  tarih: 24-02-14 
 ablamýn yarýn yazýlýsý var onun için yazýyorum umarým faydalýdýr.
 

Yorumlayan: yusuf  tarih: 07-01-14 
 memduh þefket esendal toplumsal gerçekli temsilcilerinden mi?
 

Yorumlayan: nadir  tarih: 16-12-13 
 tsk ha hoca yazdýrmýþ ha burdan yazmýþým ayný þey
 

Yorumlayan: Büþra  tarih: 15-12-13 
 Çok güzel bir site hazýrlamýþsýnýz Allah sizden razý olsun...Siteye baktýkça bir þeylerden faydalanma gereksinimi hissediyorum.
 


         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN