Ana Sayfa Ţiir Antolojisi YazĂ˝lĂ˝ SorularĂ˝ Ders PlanlarĂ˝ ZĂźmreler Egzersizler Ders SunumlarĂ˝ AkĂ˝llĂ˝ Tahta SunularĂ˝ Dosya Ýndir TĂźrkçe Dersi
.:: Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi::.
Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi
 

       Edebiyat, Arapça “edep” kökünden gelmektedir. Edep sözcüĂ°ünün terbiye, güzel ahlak, incelik, kibarlĂ˝k, utanma gibi anlamlarĂ˝ vardĂ˝r.

Edebiyat bir anlatĂ˝m biçimidir. DüĂžünce ve duygularĂ˝, hayâlleri güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatĂ˝ olarak da tanĂ˝mlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayĂ˝labilmesi için sanatsal deĂ°erler taÞýmasĂ˝ gerekir. Yani estetik bir deĂ°erinin olmasĂ˝ lazĂ˝mdĂ˝r. Bunun için yazĂ˝lan yazĂ˝nĂ˝n edebiyat olmasĂ˝ mümkün deĂ°ildir. EdebiyatĂ˝n ne olduĂ°unu anlayabilmek için onun, dilden, konuĂžma ve düzyazĂ˝ dilinden farklĂ˝ olan yanlarĂ˝nĂ˝ ortaya koymak gereklidir. EdebiyatĂ˝ her Ăžair, yazar veya topluluklar farklĂ˝ Ăžekillerde yorumlamýÞlardĂ˝r.
Þinasi’ye göre edebiyat, insana güzel ahlak öĂ°reteceĂ°inden edep adĂ˝nĂ˝ almýÞtĂ˝r.
Edebiyat-Ă˝ Cedîdecilere göre edebiyatĂ˝n ahlakla iliĂžkisi yoktur. R. Mahmut Ekrem’e göre ise edebiyatĂ˝n gayesi duygu, düĂžünce hayal bakĂ˝mĂ˝ndan zengin olan güzel eserler ortaya koymaktĂ˝r. Bundan da anlaÞýlĂ˝yor ki edebiyat güzel anlatĂ˝mdĂ˝r, güzel ahlâkĂ˝ öĂ°retir, bir milletin dil ve anlatĂ˝m gücüdür.
Edebiyatýn konusu en genel anlamýyla insandýr ve konu sýnýrlamasý yoktur.
EDEBÝYATIN TARÝHLE ÝLÝÞKÝSÝ
Edebi eser ait olduĂ°u toplumun duygu ve düĂžüncelerini yansĂ˝ttýðý gibi yazĂ˝ldýðý veya anlatĂ˝ldýðý dönemin izlerini de yansĂ˝tan birer tarihi belge niteliĂ°indedir.

Edebiyat ve tarih birbirinden ayrĂ˝lmaz iki alandĂ˝r. Çünkü edebiyatĂ˝n da tarihinde ana konusu insan ve onun yaĂžamĂ˝dĂ˝r. Tek farkĂ˝ tarih bu serüveni gerçeĂ°e uygun olarak anlatĂ˝rken, edebiyat kendine böyle bir sĂ˝nĂ˝rlama getirmez, kurgulayarak anlatĂ˝r. Yani tarihi bir olayĂ˝ kendine göre, bir edebiyatçĂ˝nĂ˝n bakýÞ açĂ˝sĂ˝yla ele alĂ˝r, subjektiftir, (öznel) kendine göre deĂ°erlendirir. AynĂ˝ olayĂ˝ bir edebiyatçĂ˝ farklĂ˝ Ăžekilde farklĂ˝ yönden ele alabilir. Tarihçin böyle bir durumu söz konusu olmaz. O araĂžtĂ˝rĂ˝p gerçekleri ortaya koymak zorundadĂ˝r, yani objektiftir. Nesnel olmak durumundadĂ˝r.   Ăster sözlü olsun, ister yazĂ˝lĂ˝ olsun bütün edebiyat yaratĂ˝larĂ˝nda karÞýmĂ˝za bir çaĂ°Ă˝n, dönemin insanĂ˝; insanĂ˝n yaĂžamĂ˝, hayata bakýÞý, gelenek ve görenekleri çĂ˝kar.

 
Bu metin 2557 kez okunmuţtur.


YORUMLAR

Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi
Adý:

Güvenlik Kodu

HTBZSL
Güvenlik Kodunu Yaz
Not : Boţ Alan Býrakmayýnýz.
   

         
 

HAZIRLAYAN AZÝZ BELEN