Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi::.
Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi
 

       Edebiyat, Arapça “edep” kökünden gelmektedir. Edep sözcüðünün terbiye, güzel ahlak, incelik, kibarlýk, utanma gibi anlamlarý vardýr.

Edebiyat bir anlatým biçimidir. Düþünce ve duygularý, hayâlleri güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatý olarak da tanýmlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayýlabilmesi için sanatsal deðerler taþýmasý gerekir. Yani estetik bir deðerinin olmasý lazýmdýr. Bunun için yazýlan yazýnýn edebiyat olmasý mümkün deðildir. Edebiyatýn ne olduðunu anlayabilmek için onun, dilden, konuþma ve düzyazý dilinden farklý olan yanlarýný ortaya koymak gereklidir. Edebiyatý her þair, yazar veya topluluklar farklý þekillerde yorumlamýþlardýr.
Þinasi’ye göre edebiyat, insana güzel ahlak öðreteceðinden edep adýný almýþtýr.
Edebiyat-ý Cedîdecilere göre edebiyatýn ahlakla iliþkisi yoktur. R. Mahmut Ekrem’e göre ise edebiyatýn gayesi duygu, düþünce hayal bakýmýndan zengin olan güzel eserler ortaya koymaktýr. Bundan da anlaþýlýyor ki edebiyat güzel anlatýmdýr, güzel ahlâký öðretir, bir milletin dil ve anlatým gücüdür.
Edebiyatýn konusu en genel anlamýyla insandýr ve konu sýnýrlamasý yoktur.
EDEBÝYATIN TARÝHLE ÝLÝÞKÝSÝ
Edebi eser ait olduðu toplumun duygu ve düþüncelerini yansýttýðý gibi yazýldýðý veya anlatýldýðý dönemin izlerini de yansýtan birer tarihi belge niteliðindedir.

Edebiyat ve tarih birbirinden ayrýlmaz iki alandýr. Çünkü edebiyatýn da tarihinde ana konusu insan ve onun yaþamýdýr. Tek farký tarih bu serüveni gerçeðe uygun olarak anlatýrken, edebiyat kendine böyle bir sýnýrlama getirmez, kurgulayarak anlatýr. Yani tarihi bir olayý kendine göre, bir edebiyatçýnýn bakýþ açýsýyla ele alýr, subjektiftir, (öznel) kendine göre deðerlendirir. Ayný olayý bir edebiyatçý farklý þekilde farklý yönden ele alabilir. Tarihçin böyle bir durumu söz konusu olmaz. O araþtýrýp gerçekleri ortaya koymak zorundadýr, yani objektiftir. Nesnel olmak durumundadýr.   Ýster sözlü olsun, ister yazýlý olsun bütün edebiyat yaratýlarýnda karþýmýza bir çaðýn, dönemin insaný; insanýn yaþamý, hayata bakýþý, gelenek ve görenekleri çýkar.

 
Bu metin 2646 kez okunmuştur.


YORUMLAR

Edebiyatýn Tanýmý ve Tarihle Ýliþkisi
Ad:

Gvenlik Kodu

01HLDQ
Gvenlik Kodunu Yaz
Not : Bo Alan Brakmaynz.
   

         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN