Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: Konuþma Dili ile Yazý Dili Arasýndaki Farklýlýklar::.
Konuþma Dili ile Yazý Dili Arasýndaki Farklýlýklar
 

Konuþma Dili: Günlük yaþantýmýzda konuþurken kullandýðýmýz dile konuþma dili denir. Konuþma dili, yazý dilindeki sözcüklerin söyleyiþ farklýlýðýndan kaynaklanýr. Zaman zaman yazý dilindeki sert seslerin yerini yumuþak sesler getirilir, zaman zaman kimi sesli harfler uzatýlarak seslendirilir, kimi zaman da bazý sesler hiç çýkarýlmadan sözcük teleffuz edilir. ancak bütün konuþma dillleri bu þekilde deðiþiklik arzetmeyebilir. Ülkemizde bölge bölge, þehir þehir konuþma farklýlýklarý mevcuttur. Öðrneðin: Karadeniz Aðzý, Ege Aðzý, Erzurum Aðzý, Konya Aðzý... Ülkemizde bu bakýmdan Ýstanbul Aðzý kusursuz kabul edildiðinden yazý dili belirlenirken Ýstanbul Aðzý esas alýnmýþtýr.

Yazý Dili: Bir ülkede resmi yazýþmalarda, bilimsel ve sanatsal ürünlerde kullanýlan dile yazý dili denir. Yazý dili oluþturulurken ülke sýnýrlarý içinde en güzel kulllanýlan konuþma dili esas alýnýr. Türkiye'de de Ýstanbul Aðzý esas alýnmýþtýr.

Yazý Dili ile Konuþma Dili Arasýndaki Farklar
1- Yazý dilinin kendine has kurallarý vardýr. Konuþma dilinin yoktur.
2- Yazý dili kelime hazinesi yönünden daha zengindir, konuþma dili zengin deðildir.
3- Yazý dili daha geniþ alanda kullanýlýr, konuþma dilinin kullaným alaný dardýr.
4- Konuþma dili bölgeden bölgeye farklýlýk gösterir, yazý dili göstermez.

 

 
Bu metin 15048 kez okunmuştur.


YORUMLAR

Konuþma Dili ile Yazý Dili Arasýndaki Farklýlýklar
Ad:

Gvenlik Kodu

DS0EAC
Gvenlik Kodunu Yaz
Not : Bo Alan Brakmaynz.
   
Yorumlayan: Mehmet  tarih: 24-11-15 
 Adana merkez patlamýyo herkez
 

Yorumlayan: saane  tarih: 18-04-14 
  WXM798 alýn sýze guvenlýk kodu bunla býrlýkte olarak akýllý tahta uygulamasýna gýrebýlýrsýnýz;!!!
 


         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN